top of page

השינוי

רק בשבעים אלף השנים האחרונות, האדם התביית, עד אז, הוא נדד, כמו כל בעלי החיים. הוא נדד על מנת להתאים את הסביבה לעצמו טוב יותר, הוא נדד למצוא מזון ומים לקיום, הוא נדד כי כך היתה הדרך לצמצם את נזקי האקלים.


נדידה היא אתגר ובו אי וודאות, שינוי, היא גם הזדמנות, היא חיפוש, היא מציאה של חדש, מסע וסיכון . הנודד לוקח רק את מה שהוא צריך מסביבו וממשיך הלאה.


כיום הנוודים הדיגטליים ממשים חלק מהטבע הנשכח. גם הם בוחרים בתנועה ובשינוי, ממעטים בניצול של הסביבה, ולוקחים רק מה שהם צריכים. הנודדים ניזונים מההזדמנויות שפוגשים, מהחידוש שתאפשר להם למידה חדשה.

מנהלים בארגונים, יכולים לאפשר לעובדים תהליכים דומים, בערכים שהנדידה מאפשרת. לצאת למסעות אתגר, לשיפור של שרות או מוצר בדרכים לא מוכרות. המשמעות היא שהשינוי והחידוש הם חלק מההזדמנות ללמידה והמצאה או השבחה של מוצר או שרות חדש.
bottom of page