top of page

איך בונים מצויינות?

איך יוצרים אווירה לבבית וקרבה נינוחה בין אנשים בצוותי עבודה, כתנאי ראשון כדי להצליח ליצור מצויינות אישית וצוותית? כן כמובן שהשאלה תקפה עבור כאלה שמכירים זמן רב ועובדים ביחד. ולמה זה חשוב ?


רגע, מהי מצויינות? זו דרך חיים של שיפור מתמיד. שיפור מחזורי ולא רגעי זהו שיפור תמידי בתוצאות, בתהליכים, בידע, במשאבים, בארגון בתכלול.

אז מה הקשר בין האווירה הלבבית בראשית מפגש לבין מצויינות?

אווירה פתוחה וללבבית קורית לרוב באופן טבעי. אך יש רואים בה כזללן זמן ולא כך הוא ההפך מכך.

מצאו במחקרים כי אלו שיצרו תחושת ביטחון רגשי (אמיתי) בצוותים ותחושת קרבה הם היו אלו ששמרו ושדרגו את מעמדם במקום העבודה שלהם וגם היו הכי מרוצים ממקום העבודה.


חשיבות משפטי הפתיחה והקרבה בתחילת כל מפגש היא גבוהה ויש לאפשר לה מקום וזמן, מאפשרת פתיחות ללא חשש בין האנשים לאחר זמן שלא נפגשו. היא הדבק שמתחיל להיתהוות וחשוב להצלחת הפגישה והמשימות בה.


יש לשים לב ל"פרחי הקיר" הביישני ואלו שתמיד מחכים שמישהו יפנה אליהם, האנשים עם הפרעת הקשב שעוצרים את עצמם מפחד ההשתלטות על השיחה, לאחר שהעירו להם בעבר, החדשים שרק נקלטו לצוות ומחכים להיפתח ולהתחבב, כמובן צריך שיהיו חברי צוות שיהיו רגישים לזולת ויזמנו יקרבו אותם אל ליבת השיח.


כדאי ליצור פעולה יזומה בה יש הומור או משחק או סיפור מקרה או תחרות כיפית. אנשי תנועות הנער וקבוצות הספורט לשעבר לכם זה מאוד מוכר.


לפעילות זו תוצאות משמעותיות לאחר מכן על אפקטיביות העבודה בפגישה, מעלה את האנרגיה השתתפות והחיות הקבוצתית, הקרבה, מחייה את האווירה וגם מקטינה ומרחיקה את מרעילי האווירה לסוגיהם.

כדי ליצור אווירה מעולה חשוב מאוד הביטחון הרגשי של חברי הצוות כדי שכך יקרה יש למובילים בהתנהגותם הכוללת חשיבות רבה והם גם אלה שיכולים ל'השתיק' את מרעילי האווירה.


ואחד חשוב לפעילות זו יכולה להיות חשיבות לפתח שיח יצירתי שיאפשר חשיבה מקורית כדי לפתור בעיות וקשיים. יועילו במיוחד אנשי הקשב, שנמצאים כחמישה עד עשרה אחוז בכל צוות. אנשי הקשב במקומות העבודה ישמחו אם יכירו ביכולות הגלומות בהם לשיפור וצמיחה בצוות וגם ליצירת פתרונות יצירתיים מקוריים שיאפשרו לכולם להתפתח.


צעדים להצלחה|המרכז לאימון הקשב

bottom of page