top of page

להיות יצירתי

רבים מאיתנו לא יודעים, אך הם יצירתיים, בהינתן התנאים המתאימים היצירתיות פורצת. אם כך מדוע היא לא נראית בסביבה יותר? כי היא מתביישת, כן אנשים רבים ממעטים לגלות פן זה' בשל יסודות הלמידה הבית ספרית התבניתית' וגם בשל חוסר בתנאים מתאימים.

יצירתיות היא יכולת אישית להעלות רעיונות מקוריים לפתרון או מענה לצורך כל שהוא. חדשנות היא היישום של הרעיונות היצירתיים שנולדו, יזמות היא זיהוי הצורך ונקיטת מהלכים למתן מענה לצורך שזוהה.


היצירתיות היא נכס יקר, מנהלים בעלי מאפייני ADHD, היצירתיות, היא חלק ממי שהם, וזו יכולה להיות רבת ערך לתפקידם. לרוב לא מתאפשר להם, מסיבות מבניות רבות, לבטא אותה, ובכך, הם ובעלי העסקים והארגונים מפסידים.

יצירתיות, בדרך כלל פורצת כאשר המוח רגוע ונח, אז הדמיון פועל חופשי. מרבית הזמן בארגונים אין המוח במנוחה ואין מקום לדמיונות (ואם יש אנשים כאלו הם מפוטרים). רוב הזמן הארגוני מתאפיין בלחץ והוא חלק מאורח החיים.

להיות יצירתי, משמע לאפשר להיות, זמן לא ידוע, במשחק עם האתגר, ללא חשש. בארגונים המאפשרים מרחבים כאלה מעודדים גם מפגשי שיח עם בעלי תחומים מגוונים, כך נוצרות ההזדמנויות. בארגוני הייטק זה אופייני אך מה קורה בארגוני התעשייה? גם בה נדרשת יצירתיות.

בעבר בתעשייה הקימו תיבת הצעות' שתעשה את המלאכה, אך היא כבר מזמן לא רלוונטית, הגיעה העת לאמץ פרקטיקות אחרות המזמנות באמת יצירתיות אנושיות ומבניות.


bottom of page