top of page

מיסוד רעיונאיים ארגוניים

ממש אבל ממש רוצים מיסוד רעיונאיים ארגוניים? אז תתחילו לעבוד עבור זה...

לפניכם "מתכון" סכמתי, אישי או צוותי, הנשען במידה מסוימת על רגלי EFQM. יש ארגונים שלהם מחלקות נפרדות לנושא, אולם, כאן אכתוב על התנאים הנדרשים בחיי היום יום בארגון.


לפני שנמשיך, מה זה יעשה לארגון שלכם? המון, בתנאים מומלצים כמובן. שימו לב כי בסוף יהיו לכם רעיונאים אישיים או צוותיים, הם הופכים להיות ידוענים משפיענים ומדריכים בארגון , כמו בעולם מחוץ לארגון.


ה"מתכון" בשלבים

הצהרה ודוגמאות בנושא לאנשי הארגון, אם תעצרו כאן, לא יקרה כלום.פתיחות ושיח על הנושא בכל המעגלים, אם תעצרו כאן, לא יקרה כלום אולי רעיון או שניים יעלו במסדרון ובמשפט קצר. הכנת תנאים מאפשרים לרעיונאיים, כמו הקצאות של מקומות, זמן, מעגלי שיח, משחקי אתגר, הכשרות, הזמנות, אמונה ואמון, לווי

כי זו היא מלחמה בהסטוריה של הלמידה הפאסיבית מבית הספר, שכבשה את מוחות האנשים, צריך להעירם, לעוררם, לאפשר, לנטוע סיכוי, לבנות מערך תומך, להכשיר, לשחק בנדמה לי, לזמן דיוני אתגר בין תחומיים ועוד ועוד. יש רעיון? כעת צריך לסייע ולהקצות משאבים, בבניה נכונה ,בבחינתו, בהצגתו בהכשרתו ובכניסתו ללבבות. (ידועים בתי הקברות של רעיונות ופטנטים...יש רבים וטובים הקבורים שם). פתאום יש אינפלציה ברעיונאיים? נהדר, צרות של עשירים, כעת צריך להתחיל לאפשר לדברים לקרות ע"י מינימום בירוקרטייה, מיעוט בשלבים, לתת הזדמנות לבחינת כל הצעה, ע"י עמיתים מקבילים, סינון ההצעות הוא תהליך חשוב ובו טכניקות איך לא להפיל את רוח האנשים, לאחר הסינון-שיפור הראשון והשני מבנים את השינוי-שיפור הרצוי, מציגים אותו בפני ההנהלה הרלוונטיים. מחליטים כעת מפיצים בכל הארגון - למידה. חשוב להעניק הערכה והוקרה פומביים הענקת משובים, תורמים להמשך התהליך, תשורות, הערכה והוקרה לאור ניתוחים כלכליים ובחינת ההשקעה אל מול התמורה.


בארגון ובאנשיו מפיח רוח ארגונית יצירתית, שמחה, מתלהבת, מספקת, מלמדת ומגשימה, מחוייבות לארגון.
bottom of page